> ទ្រឹស្តី៖ ពហុនិយមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ជាគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

> គោលបំណង៖ ការបង្កើតឲ្យ​មានតម្លាភាពនៃភាពជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

> មធ្យោបាយ៖ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការចុះស្រាវជ្រាវ

> ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ៖ “ឯកសារណែនាំលើការត្រួតពិនិត្យលើភាពជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ” (MOM-user guide)