១. តើអ្វីទៅជា “ការត្រួតពិនិត្យលើភាពជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ” (MOM)?

២. តើអ្នកណានៅពីក្រោយ​គម្រោង​ MOM?

៣. ហេតុអ្វីបានជាតម្លាភាពម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ​នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានសារៈសំខាន់?

៤. តើការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្ដុំ​ប្រភេទ​ណា​ខ្លះ​ ដែល MOM បានស្នើឡើង​?

៥. តើទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលដោយរបៀបណា?

៦. តើ “ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែល​ពាក់ព័ន្ធ​” ត្រូវបានកំណត់ដោយរបៀបណា?

៧. តើគ្រឹះស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរបៀបណា?

៨. ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជា?

៩. តើ “ការត្រួតពិនិត្យលើភាពជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ” (MOM) មានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬយ៉ាងណា?

១០. តើឧបសគ្គសំខាន់នៃការសិក្សានេះមានអ្វីខ្លះ?

១១. តើអ្នកណាដែលយើងកំណត់យក​ជា​គោលដៅ?

១២. តើមានអ្វីនឹង​កើតឡើងបន្ទាប់ទៀត?

១៣. តើមានគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះ​ដែរឬទេ?